Jak wyliczyć potrzebną grubość i długość gwoździ w złączu konstrukcyjnym?

Jak wyliczyć potrzebną grubość i długość gwoździ w złączu konstrukcyjnym? Wymiary handlowe gwoździ budowlanych. OBLICZENIE ŚREDNICY GWOŹDZI (d): o dla desek grubości 19 mm zakres średnic gwoździ, które mogą być użyte do przybijania elementów, wynosi: d = 19 mm x 1/6 = 3,17 mm, d = 19 mm x 1/11 /1,72 mm, lub chcąc otrzymać […]

Połączenia ciesielskie na gwoździe

Gwoździe, których używamy do wszystkich robót ciesielskich, różnią się między sobą pod względem przeznaczenia, kształtu i wagi. W tabeli 1 przedstawiono najważniejsze gatunki gwoździ stosowanych w konstrukcji szkieletowej, podając ich starą nazwę, rozmiar, długość w calach angielskich, średnicę, długość, przybliżony ciężar 1000 sztuk gwoździ w 1 kg i przybliżoną liczbę gwoździ w 1 kg. Ostatnie […]

Wykop fundamentu na gruncie cz.2

JAK WYKONAĆ SZALUNEK POD ŁAWĘ BETONOWĄ? o odmierz od kołków pilotujących 100 mm plus grubość szalunku w każdym rogu i wbij kołki pilotujące na zewnątrz linii fundamentowej domku. Wbij gwoździe w środek każdego kołka i poprowadź druty łączące kołki; o wbij stałe kołki fundamentowe wzdłuż drutów wyznaczających zewnętrzny obrys stopy fundamentowej. Kołki powinny być oddalone […]

Wykop fundamentu na gruncie cz.1

Fundament z betonu zwykłego – zbrojenie ławy betonowej WYKOP Najtańsza i najszybsza metoda polega na wprowadzeniu sprzętu mechanicznego. Żyzna warstwa gleby powinna być starannie oddzielona i zmagazynowana do dalszego porządkowania działki. Wykop powinien być dostatecznie obszerny, by pomieścić szalunek ścian. Najistotniejsze jest to, by ława fundamentowa lub stopa fundamentowa znajdowała się poniżej poziomu przemarzania. Pochylenie […]

Wyznaczanie fundamentu na gruncie cz.4

Jak wytyczyć fundament? Przyjmując, że działka budowlana jest kwadratem lub prostokątem, linia zabudowy musi być ustalona jako równoległa do boku działki. Bok lub front działki może być użyty jako linia odniesienia dla linii zabudowy lub ściany domku. o wbij kołki A i B w równej odległości od linii granicznej działki i naciągnij stalowy drut między […]

Wyznaczanie fundamentu na gruncie cz.3

Strefy przemarzania gruntów W Polsce występują trzy strefy przemarzania gruntów pokazane na rysunku: o w strefie pierwszej posadowienie fundamentów wynosi 0,80 m, o w strefie drugiej – 1,00 m, o w strefie trzeciej -1,20 m. Tak więc, budując domek mieszkalny, musisz przestrzegać następujących warunków: o zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczających posadzek […]

Wyznaczanie fundamentu na gruncie cz.2

SKAŁA Skała jest najlepszym gruntem budowlanym tylko wtedy, gdy składa się z jednej płyty. Nie trzeba tutaj kopać innego fundamentu, lecz tylko murować lub – po ustawieniu szalunków – betonować. Jeżeli podłoże skały jest zwietrzałe, miejscami luźne, to wszystkie ruchome kamienie należy usunąć, a szczeliny wypełnić zaprawą cementową (1 :3). ŻWIR Żwir tworzy średnio dobry […]

Wyznaczanie fundamentu na gruncie cz.1

OBLICZANIE NACHYLENIA TERENU W celu wyznaczenia nachylenia (spadku) terenu opiera się łatę o długości (l) jednym końcem na terenie. Trzymając drugi koniec łaty w ręce, tak długo przesuwamy nim wzdłuż tyczki (m), aż łata znajdzie się w położeniu poziomym, co sprawdzamy za pomocą poziomicy (P). Następnie mierzymy długość (a), którą wstawiamy w niżej podany wzór: […]

Kiedy pozwolenie na budowę traci ważność

Kiedy pozwolenie na budowę traci ważność: Pozwolenie na budowę traci ważność, jeżeli budowa: o nie została rozpoczęta w ciągu dwóch lat od daty wydania pozwolenia; o nie została rozpoczęta w terminie ustalonym w pozwoleniu; o została przerwana na czas dłuższy niż dwa lata. PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH W odniesieniu do domków parterowych, z ewentualnym poddaszem mieszkalnym, […]

Pozwolenie na budowę

Trzeba zdać sobie sprawę z oczywistego faktu, że klimat Polski to nie klimat Miami czy Sycylii lub nawet Czech czy Słowacji. Stąd wniosek, że obiekty mieszkalne o pełnych walorach to domki o odpowiedniej izolacji termicznej. Z taką właśnie myślą przewodnią zamieściłem w moim opracowaniu, niezbyt znany w naszym kraju, obszerny opis typu budownictwa szkieletowego niezwykle […]