Pozwolenie na budowę

Trzeba zdać sobie sprawę z oczywistego faktu, że klimat Polski to nie klimat Miami czy Sycylii lub nawet Czech czy Słowacji. Stąd wniosek, że obiekty mieszkalne o pełnych walorach to domki o odpowiedniej izolacji termicznej. Z taką właśnie myślą przewodnią zamieściłem w moim opracowaniu, niezbyt znany w naszym kraju, obszerny opis typu budownictwa szkieletowego niezwykle popularnego w Kanadzie – u nas w niektórych podręcznikach budowlanych tylko wzmiankowanego krótką notką. Można zaryzykować stwierdzenie, iż ten typ budownictwa szkieletowego ma same zalety: jest proste, tanie, materiałooszczędne, wymaga minimalnych kwalifikacji od budującego, a daje produkt o pełnych walorach użytkowych.

Roboty budowlane możemy rozpocząć na podstawie zatwierdzonego projektu oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Obowiązek ten dotyczy:

o budowy i rozbudowy stałych i tymczasowych budynków;
o wykonywania wszelkich robót w istniejącym budynku, jeżeli roboty te obejmują: wymianę fundamentów, słupów lub ścian nośnych albo zabezpieczenie budynku przed wpływami eksploatacji górniczej;
o wykonania ścian oporowych o wysokości powyżej 1 m;
o wykonania stałych instalacji gazowych;
o budowy stałych ogrodzeń od strony ulicy i placów w miastach i w miejscowościach uznanych za uzdrowiska i o charakterze turystyczno-wypoczynkowym; o wykonanie budowy: poza terenami istniejącej zagrody, istniejącej – częściowo już zagospodarowanej działki, poza terenem działki wydzielonej geodezyjnie, w obiektach zabytkowych oraz w ich otoczeniu.

UWAGA! Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa altanek nie przystosowanych do stałego zamieszkania na dziatkach w pracowniczych ogrodach działkowych.

Zwracając się z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć w dwóch egzemplarzach:
o plan zagospodarowania działki rekreacyjnej;
o projekt domku w przypadku wykonywania robót według projektu indywidualnego;

oraz w jednym egzemplarzu:
o dowód zgody lub pozwolenia organów administracji państwowej dotyczących wykonywania zamierzonych robót budowlanych;
o dowód – opinię sanitarną Państwowego Inspektoratu Sanitarnego o lokalizacji domku na działce budowlanej (np. dotyczy sprawy odprowadzania ścieków bytowych);
o dowód własności lub dzierżawy działki budowlanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *