Kiedy pozwolenie na budowę traci ważność

Kiedy pozwolenie na budowę traci ważność:
Pozwolenie na budowę traci ważność, jeżeli budowa:
o nie została rozpoczęta w ciągu dwóch lat od daty wydania pozwolenia; o nie została rozpoczęta w terminie ustalonym w pozwoleniu;
o została przerwana na czas dłuższy niż dwa lata.

PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
W odniesieniu do domków parterowych, z ewentualnym poddaszem mieszkalnym,
wykonywanych przez osoby fizyczne poza granicami miast, kierowanie budową może być powierzone osobie wykonującej roboty budowlane, posiadającej świadectwo czeladnika w jednym z głównych zawodów ogólnobudowlanych (np. betoniarza, montażysty, murarza, cieśli itp.) lub odpowiednio instalacyjnych (instalatora, montera, elektromontera itp.)- Przy wjeździe lub wejściu na budowę powinna być ustawiona tablica informacyjna budowy. Ustawienie tablicy nie jest wymagane dla inwestorów będących osobami fizycznymi, wykonujących roboty poza granicami administracyjnymi miast.

Inwestor fizyczny powinien przez cały czas wykonywania robót przechowywać dokumenty stanowiące podstawą ich wykonywania oraz udostępniać te dokumenty uprawnionym organom na miejscu budowy.
PROWADZENIE DZIENNIKA BUDOWY

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na budowie. Stanowi on urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ. Prawo do dokonywania w dzienniku budowy zapisu przysługuje kierownikom budowy i kierownikom robót oraz:
o pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego; o majstrom budowlanym; o osobom pełniącym nadzór autorski;
o pracownikom służby BHP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *